0

Η Τριμελής Επιτροπή του άρθρου 10 παρ. 3 εδ  παρ. 3 εδ αα του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ258/Α/8-12-2014)ανακοινώνει ότι  προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισµό  επτά (7) µελών του Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ 3 εδ ββ του Ν. 4310/2014.

∆ικαίωµα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικών Ανωτάτων ή Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή Ιδρυµάτων του εξωτερικού (συνοδευόµενα από αναγνώριση πτυχίου στην ηµεδαπή). Θα προτιµηθούν, όσοι είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών και εµπειρίας στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ 2 του Ν. 4310/2014.

Σηµειώνεται ότι από τα επτά (7) µέλη του ΠΣΕΚ, τα τρία (3) πρέπει να είναι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε αναγνωρισµένο κύρος και µακρόχρονη ερευνητική και επαγγελµατική πείρα στο δηµόσιο ή/ και στον ιδιωτικό τοµέα σε θέµατα ΕΤΑΚ. Τα δε υπόλοιπα µέλη προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηµατικό χώρο και κατά προτίµηση είναι κάτοχοι αθροιστικά, διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών και εµπειρίας στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ 2 του Ν. 4310/2014.

Η θητεία των µελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα, το περιεχόµενο του οποίου προκύπτει από τα συνηµµένα αποδεικτικά έγγραφα.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σηµείωµα υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Γραφείου Περιφερειάρχη µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών που αρχίζει την 18-3-2015 και λήγει την  1-4-2015. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και µε συστηµένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση (Γ. Κακουλίδου 1 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ).

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί  στο πρόγραμμα διαύγεια (ΑΔΑ: 7ΓΥΥ7ΛΒ-ΝΡΘ), στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ (pamth.gov.gr) καθώς και στην  ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας  (http://www.gsrt.gr)

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top