0

H επιδότηση εργοδοτικού κόστους, το γνωστό μας 12%, τέθηκε ως ερώτημα στην Επίτροπο Απασχόλησης του Ευρωκοινοβουλίου κα Thyssen από την ευρωβουλευτή της Ελιάς Εύα Καϊλή και του Ξανθιώτη πολιτευτή με την Ελιά Άλκη Κίσσα. Ειδικότερα επιζητούνται διευκρινήσεις αναφορικά με τη κοινοτική συμβατότητα της επιδότησης αλλά και τη δυνατότητα να διατεθούν περιφερειακές ενισχύσεις από τα ταμεία πολιτικής συνοχής σε μια περιφέρεια που συγκαταλέγεται στις 20 φτωχότερες της ΕΕ, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 50% του μέσου ενωσιακού.

Η απάντηση της Επιτρόπου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αναφέρει μεν πως κρατικές ενισχύσεις μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά σε περιπτώσεις που επικρατούν συνθήκες μεγάλης υποαπασχόλησης παρότι δεν δίνεται σαφής απάντηση ως προς τη συμβατότητα με την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ. Ωστόσο αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι οι δυνατότητες για απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Συνοχής κυρίως σε νέους άνεργους . Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρχει ο ανάλογος σχεδιασμός και οι πολιτικές εκείνες σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να καταστεί εφικτό να απορροφηθούν αυτοί οι πόροι.

Ερώτηση για το 12% προς την Επίτροπο Απασχόλησης της ΕΕ

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής, 47 περιφέρειες της ΕΕ, εκ των οποίων οι 11 βρίσκονται στην Ελλάδα, χαρακτηρίζονται είτε ως «περιφέρειες με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης», είτε ως «περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος». Στις περιφέρειες αυτές θα πρέπει να στοχεύσουν οι πολιτικές της συνοχής, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες.

Για την Ελλάδα στη δυσχερέστερη θέση βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, η οποία είναι η φτωχότερη ελληνική περιφέρεια και συγκαταλέγεται στις 20 φτωχότερες της ΕΕ, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 50% του μέσου ενωσιακού. Ταυτόχρονα εμφανίζει υψηλότατα ποσοστά ανεργίας που ξεπερνούν το 40% και τεράστια μείωση επενδύσεων.

Την κατάσταση έχει επιβαρύνει περισσότερο η μη καταβολή, από το 2010, της θεσμοθετημένης ενίσχυσης του 12% στο μισθολογικό κόστος από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποτελούσε κρατική ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα και είχε στόχο να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, να άρει τις ανισότητες και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε δύο από τις πλέον μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιφέρειες. Το 2016 η ελληνική κυβέρνηση σταμάτησε οριστικά αυτό το μέτρο.

Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάται η Επιτροπή:

—Είναι σύννομη με το Άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους;

—Υπάρχει δυνατότητα διάθεσης χρημάτων για περιφερειακές ενισχύσεις, από τα ταμεία της πολιτικής της συνοχής;

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά. Η συμβατότητα της εν λόγω επιδότησης της απασχόλησης εμπίπτει στην πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ και δεν μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τις περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες.

Στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013(1). Για την παροχή ισόρροπης και σταδιακής στήριξης και για να αντανακλάται η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, οι χρηματοδοτικοί πόροι κατανέμονται ανάμεσα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες ανάλογα με το επίπεδο της οικονομικής τους ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η στήριξη της ΕΕ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος είναι 406,2 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 352,9 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 53,3 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2014-2020. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την εν λόγω περιφέρεια είναι 80%.

Η διαθεσιμότητα του Ταμείου Συνοχής καθορίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους. Η Ελλάδα ήταν επιλέξιμη για χρηματοδότηση απ' όταν το Ταμείο πρωτοϊδρύθηκε το 1993 και εξακολουθεί να είναι κατά την περίοδο 2014-2020, καθώς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό της εισόδημα είναι κατώτερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ κατά την περίοδο αναφοράς.

Επιπλέον, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) — ένας στοχευμένος μηχανισμός χρηματοδότησης 6,4 δισ. ευρώ — στηρίζει αποκλειστικά νέους που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στις περιφέρειες που πλήττονται από ποσοστά ανεργίας νέων άνω του 25%. Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να αυξήσει τους πόρους του προϋπολογισμού για την ΠΑΝ κατά 2 δισ. ως το 2020.

Κοινή Δήλωση από Καϊλή - Κίσσα

«Σε κοινή τους δήλωση η Εύα Καϊλή και ο Άλκης Κίσσας αναφέρουν ότι, οφείλουμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην προώθηση της γενικής αρμονικής ανάπτυξης και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών. Για μας ιδιαίτερη σημασία έχει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μια περιφέρεια που στον παρελθόν αποτελούσε βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας και σήμερα πλήττεται από βιομηχανική μετάβαση, υψηλά ποσοστά ανεργίας και δημογραφικά προβλήματα που αναγκάζουν τη νέα γενιά να φεύγει στο εξωτερικό. Απέναντι στην ανικανότητα της κυβέρνησης να δώσει λύσεις, εμείς θα κάνουμε ότι μπορούμε, αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην ΑΜκΘ. Συγκεκριμένα θα εστιάσουμε σε μέτρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, στην τόνωση της κοινωνικής ένταξης στην αγορά εργασίας, στη προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης κυρίως για τους νέους, αλλά και ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες για άντρες και γυναίκες».

http://www.empros.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22750


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top