0

ΘΕΜΑ: Προσφυγή κατά της με αριθ. πρωτ. 13804/29-7-2014 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία
ανακλήθηκε η με αριθ. πρωτ. 715/9-1-1959 απόφαση του Νομάρχη Έβρου που αφορά
στην παραχώρηση έκτασης κατά κυριότητα στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Ν. Έβρου βάσει των διατάξεων του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα (Β.Δ. 29-10/6-
12-1949).


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 36 παράγραφος 6.α΄ του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α' 66/22-3-2012)
«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -
Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
β. του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/22-4-2005), με το οποίο κωδικοποιήθηκαν
σε ενιαίο κείμενο μεταξύ άλλων και οι διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και
2
Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν ή
αντικαταστάθηκαν μεταγενέστερα.
γ. του άρθρου 8 του Ν. 3200/55 «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως».
δ. του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα (Β.Δ. 29-10/6-12-1949).
ε. του άρθρου 10 παρ. 8 του Ν. 2503/1997 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων και
θεμάτων Αγροτικής Νομοθεσίας».
2. Την με αριθ. 391/90092/19-7-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1778) απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους
Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 500/115675/26-9-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2418), 177/57432/5-
5-2014 (ΦΕΚ Β΄ 1169) και 196/64502/16-5-2014 (ΦΕΚ Β΄ 1307) όμοιες αποφάσεις.
3. Την με αριθ. πρωτ. 715/9-1-1959 απόφαση του Νομάρχη Έβρου (επισυναπτόμενο
ως: Σχετικό 1) που αφορά στην δωρεάν παραχώρηση στο Γενικό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης του με αριθ. 110 οικοπέδου, εμβαδού 8.542 τ.μ., και του με αριθ.
111 οικοπέδου, έκτασης 10.367 τ.μ., στο συνοικισμό Καλλιθέας του Δήμου
Αλεξανδρούπολης με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση κρατικού νοσοκομείου.
4. Την με αριθ. πρωτ. 13804/29-7-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (επισυναπτόμενο ως: Σχετικό 2),
με την οποία ανακλήθηκε η προαναφερθείσα (με αριθ. πρωτ. 715/9-1-1959
απόφαση).
5. Την από 9-9-2014 προσφυγή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Έβρου» κατά της ανωτέρω (ήτοι με αριθ. πρωτ. 13804/29-7-2014)
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, η οποία (προσφυγή) κατατέθηκε στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Παροχής Πληροφοριών Ν. Έβρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης στις 10-9-2014 κι έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου: 24355 (επισυναπτόμενο
ως: Σχετικό 3), κι εν συνεχεία διαβιβάστηκε από την προαναφερθείσα υπηρεσία στη
Δ/νση Πολιτικής Γης του ΥΠΑΑΤ κι έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου:
2281/114877/15-9-14 (επισυναπτόμενο ως: Σχετικό 4).
6. Το γεγονός, ότι η ως άνω από 9-9-2014 προσφυγή κατατέθηκε στο Τμήμα
Γραμματειακής Υποστήριξης Παροχής Πληροφοριών Ν. Έβρου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (στις 10-9-2014) εμπρόθεσμα,
δεδομένου, ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Ν. 3200/1955
προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της προσφυγής έληγε στις 11-9-
3
2014, όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα διάταξη σε συνδυασμό με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄107), στην
οποία αναγράφονται τα εξής: «...Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας και γνώμη της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η ισχύς των εν λόγω αποφάσεων αρχίζει από την περιέλευσή
τους στον Υπουργό Γεωργίας, έκτοτε δε τρέχουν και οι προθεσμίες των διατάξεων του άρθρου
8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α΄) ...».
7. Το γεγονός, ότι, όπως αναγράφεται και στο υπ’ αριθ. πρωτ. 2060/103299/14-8-2014
έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης (Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων) με θέμα
«Γνωστοποίηση Περιέλευσης της με αριθ. πρωτ. 13804/29-7-2014 απόφασης Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (επισυναπτόμενο ως:
Σχετικό 5), η ως άνω απόφαση «περιήλθε στην υπηρεσία μας την 12-8-2014, ημερομηνία,
από την οποία αρχίζει η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955
προθεσμία προσβολής».
8. Το με αριθ. πρωτ. Δ10Α1193904/5329ΕΞ2013/17-12-2013 έγγραφο του Α΄ Τμήματος
της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του ΥΠΟΙΚ (επισυναπτόμενο ως: Σχετικό 6), στο
οποίο αναφέρεται, ότι «…της αποφάσεως αυτής (ήτοι της υπ’ αριθ. 715/9-1-1959
απόφασης παραχώρησης), η οποία μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του οικείου
Υποθηκοφυλακείου, μολονότι αυτοδικαίως ανακλήθηκε λόγω πληρώσεως των σε αυτήν
διαλυτικών αιρέσεων, ακολούθησαν νεότερες αποφάσεις παρατάσεως της ισχύος…
Περαιτέρω, ως προς την υφιστάμενη κατάσταση (…) τα κτήρια του ανεγερθέντος νοσοκομείου
επί των αυτών οικοπέδων έπειτα από τη μετεγκατάσταση του Γενικού Νοσοκομείου το 2002
στη θέση Δραγανά έπαυσαν να χρησιμοποιούνται για το σκοπό της παραχωρήσεως (…).
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλείται αρμοδίως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-
Θράκης, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, όπως εξετάσει την ανάκληση της εκδοθείσας
κατά το άρθρο 123 του Αγροτικού Κώδικα αποφάσεως παραχωρήσεως προς το Γενικό
Νοσοκομείο Αλεξ/πόλεως, με σκοπό τη επάνοδο των παραχωρηθέντων με αυτήν ακινήτων
στο Δημόσιο και την παράδοσή τους στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών…».
9. Το με αριθ. πρωτ. 2992/24-2-2014 έγγραφο του Τμήματος Αναδασμού – Εποικισμού
(Κομοτηνής) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
(επισυναπτόμενο ως: Σχετικό 7) με θέμα «Καθεστώς ιδιοκτησίας του παλαιού Γενικού
Νοσοκομείου Αλεξ/πολης» σχετικά με την εν λόγω υπόθεση, στο οποίο αναγράφεται,
ότι «…Ο σκοπός για τον οποίο έχουν παραχωρηθεί τα ακίνητα έχει υλοποιηθεί, ωστόσο δεν
υφίσταται ως προς την υφιστάμενη κατάσταση. Έπειτα από την μετεγκατάσταση του
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πλης το 2002, όπως επισημαίνεται στο παραπάνω σχετικό, το
4
Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πολης παραχωρεί
με αποφάσεις του τα κτήρια σε φορείς, συλλόγους κλπ…».
10. Τα με αριθ. πρωτ. 587/28211/31-3-2014 και 985/45660/2-5-2014 έγγραφα του
Τμήματος Εμπραγμάτων Δικ/των και Νομικών Υποθέσεων του ΥΠΑΑΤ
(επισυναπτόμενα ως: Σχετικό 8), στα οποίο αναφέρεται, ότι «…ο σκοπός
παραχώρησης (ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων) δεν υφίσταται πλέον, αφού το Γενικό
Νοσοκομείο μετεγκαταστάθηκε σε άλλη περιοχή… Συνεπώς, η απόφαση είναι ανακλητή,
ανεξαρτήτως παρόδου χρόνου…».
11. Το με αριθ. πρωτ. 1263/17-3-2014 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
της Π.Ε. Έβρου (επισυναπτόμενο ως: Σχετικό 9), στο οποίο αναφέρεται, ότι «… Με
την εύλογη πεποίθηση, λοιπόν, ότι οι εγκαταστάσεις ανήκουν στην κυριότητα του Π.Γ.
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, υπογράφηκε μεταξύ του Διοικητή του Νοσοκομείου και της
Αντιπεριφερειάρχη Έβρου το από 9-4-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του Γ΄
Κτιρίου, προκειμένου να μεταστεγασθούν σ’ αυτό οι υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου …».
12. Επειδή οι διοικητικές πράξεις, με τις οποίες ανακαλούνται ευμενείς για τους
διοικούμενους πράξεις νομολογιακά έχουν κριθεί ως «εκ φύσεως αιτιολογητέες
πράξεις» (βλ. ΣτΕ 3457/2007, 3310/2006, 2554/2005).
13. Επειδή με την έννοια «αιτιολογία» νοείται η αναφορά των κανόνων δικαίου που
ρυθμίζουν την έκδοση της διοικητικής πράξης και της ερμηνείας τους, της
διαπίστωσης, ότι συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις ενόψει των
οποίων επιβάλλεται ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ’ εφαρμογή των
κανόνων αυτών, τη διαπίστωση της συνδρομής και την εκτίμηση των σχετικών
πραγματικών περιστατικών, καθώς και των σκέψεων του διοικητικού οργάνου που
οδήγησαν στην έκδοση ή την άρνηση της έκδοσης της διοικητικής πράξης. Η
αιτιολογία απαιτείται να περιέχεται στο σώμα της πράξης, μόνο όταν τούτο
προβλέπεται ρητά στον νόμο. Στην αντίθετη περίπτωση, η αιτιολογία αρκεί να
περιέχεται στον φάκελο που συνοδεύει την πράξη (ΣτΕ 4027/2004). Πάντως, και
στις περιπτώσεις πράξεων αιτιολογητέων στο σώμα τους, νομολογιακά έχει γίνει
δεκτό, ότι η αιτιολογία μπορεί να συμπληρώνεται από τα στοιχεία του φακέλου
(ΣτΕ 1286/2009, 3875/2008, 2705/2006, 2126/2000), όχι, όμως, να αναπληρώνεται εξ
ολοκλήρου από αυτά (ΣτΕ 1776/1956, 107/1945).
14. Επειδή στα πλαίσια του διοικητικού δικαίου, η έννοια του δημοσίου συμφέροντος
έχει χαρακτηριστικό πεδίο εφαρμογής αυτό της ανάκλησης των διοικητικών
πράξεων (σε συνδυασμό με την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης). Κατά
5
κανόνα οι νόμιμες, επωφελείς για τον πολίτη διοικητικές πράξεις δεν
ανακαλούνται, η διοίκηση, όμως, μπορεί να ανακαλέσει και νόμιμες επωφελείς
διοικητικές πράξεις: α) για λόγους δημοσίου συμφέροντος, β) όταν συναινεί ο
διοικούμενος, γ) όταν η πράξη έχει εκδοθεί με επιφύλαξη ανάκλησης, δ) όταν ο
διοικούμενος δε συμμορφώνεται με όρους που συνοδεύουν την πράξη. Ειδικότερα,
η ανάκληση νόμιμων ατομικών διοικητικών επωφελών πράξεων για λόγους
δημόσιου συμφέροντος (ΣτΕ 1974/1974,2190/1978, 1061/1982) επιτρέπεται
ανεξάρτητα από το αν έχει παρέλθει μακρύ χρονικό διάστημα από την έκδοσή τους
(ΣτΕ 2708/1977, 3104/2002). Η αντίθεση προς το δημόσιο συμφέρον μπορεί να
στηρίζεται σε στοιχεία μεταγενέστερα από εκείνα που υπήρχαν κατά την έκδοση της
πράξης ή και στην ουσιαστική επανεκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και
των συνθηκών που υπήρχαν ή συνέτρεχαν κατά την έκδοση της πράξης (ΣτΕ
441/1984, 3818/1987, 4084/1988, 3402/1989). Επιτρέπεται, επίσης, η ανάκληση, αν
ο διοικούμενος δεν συμμορφώνεται προς τους όρους από τους οποίους εξαρτάται η
ισχύς της πράξης (ΣτΕ 5140/1983, 1592/1987) ή αν δεν συντρέχουν πλέον οι
προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η πράξη (ΣτΕ 1572/1983) ή αν πέρασε
άπρακτη η προθεσμία που έθετε η πράξη στον διοικούμενο για ορισμένη ενέργεια
(ΣτΕ 1123/1998) ή αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που θεσπίζουν οι σχετικές
διατάξεις, οι οποίες αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος (ΣτΕ
3932/1988). Επιπροσθέτως, στην με αριθ. 334/2001 Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 994/79, το
οποίο τροποποίησε την παράγραφο 10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα
(όπως αυτή είχε προγενέστερα τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του
Α.Ν. 431/1968), αναγράφεται, ότι : «…Από τις παρατιθέμενες διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν. 994/79 προκύπτει, ότι παρέχεται η δυνατότητα, όπως … με απόφαση του οικείου
Νομάρχη, του Υπουργού Γεωργίας ή του Υπουργικού Συμβουλίου παραχωρούνται δωρεάν
είτε κατά πλήρη κυριότητα είτε κατά χρήση …. εκτάσεις που περιγράφονται στην παραπάνω
διάταξη προς το Δημόσιο, ιδρύματα και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
που εκπληρούν κοινωφελείς σκοπούς και με σκοπό την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, ο
οποίος πρέπει να περιγράφεται στην απόφαση με την οποία γίνεται η παραχώρηση. Στην ίδια
απόφαση μπορούν να περιλαμβάνονται όροι, η μη εκπλήρωση των οποίων θα
συνεπάγεται την ανάκληση αυτής, να τελεί δηλ. η συνέχιση ισχύος της, η οποία
και υλοποιείται με την μετάθεση είτε της κυριότητας είτε της χρήσης υπό
διαλυτική αίρεση γεγονός, που είναι αναντίρρητα θεμιτό (βλ. ΕΠ.
Σπηλιωτόπουλου «Εγχ. Διοικ. Δικ» & 169) και από την πλήρωση της οποίας
6
αιρέσεως αίρεται αυτοδικαίως η σχετική παραχώρηση, η δε πράξη ανακλήσεως
επέχει διαπιστωτικό χαρακτήρα…».
15. Επειδή, όπως αναφέρεται στην με αριθ. 2289/2007 απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας: «…5) Επειδή, εξ άλλου, κατά την έννοια της αυτής διατάξεως του Αγροτικού
Κώδικα (αρθρ. 123 παρ. 10), η παραχώρηση διαθεσίμων οικοπέδων τελεί υπό τον όρο
της χρησιμοποιήσεώς τους για τον σκοπό, για τον οποίο έγινε η παραχώρηση
(πρβλ. ΣτΕ 2504, 2199/04, 3104/02 κ.α.). Συνεπώς, εάν δεν πραγματοποιηθεί ο
σκοπός αυτός, εντός ευλόγου, αναλόγως των συνθηκών κάθε συγκεκριμένης
περιπτώσεως, χρόνου ή εκφρασθεί ρητώς η βούληση του νομικού προσώπου,
προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση, για αξιοποίηση του παραχωρηθέντος
ακινήτου για σκοπό διαφορετικό από αυτόν, για τον οποίο παραχωρήθηκε, η
παραχώρηση καθίσταται ανακλητέα. 6) Επειδή, εν προκειμένω, όπως έχει ήδη εκτεθεί
(…) εκφράσθηκε η βούληση της Κοινότητας για την χρησιμοποίηση του παραχωρηθέντος
ακινήτου για την κατασκευή αγροτικού ιατρείου, για σκοπό δηλαδή διαφορετικό από αυτόν,
για τον οποίο έγινε η παραχώρηση (δημιουργία παιδικής χαράς). Υπό τα ανωτέρω δεδομένα
και εν όψει του ότι με τους προβαλλόμενους τόσο με το δικόγραφο της υπό κρίση αιτήσεως
όσο και με το από 16.9.2005 υπόμνημα ισχυρισμούς, η αιτούσα Κοινότητα αμφισβητεί την
νομιμότητα της προσβαλλομένης ανακλητικής αποφάσεως επιδιώκοντας την διατήρηση
της γενομένης παραχωρήσεως για σκοπό διαφορετικό από τον ορισθέντα με την
απόφαση περί παραχωρήσεως (ο οποίος δεν μετεβλήθη με τις πράξεις των οργάνων της
Νομαρχίας Καστοριάς, με τις οποίες ασκήθηκε απλώς έλεγχος νομιμότητας επί των
προμνησθεισών αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Οινόης), η υπό κρίση αίτηση
είναι απορριπτέα, ανεξαρτήτως της ειδικότερης αιτιολογίας της προσβαλλομένης
ανακλητικής αποφάσεως, νομίμως δε απερρίφθη σιωπηρώς από τον Υπουργό
Γεωργίας η κατ’ αυτής ασκηθείσα προσφυγή. Διάφορο είναι το ζήτημα ότι, εάν
τυχόν η αιτούσα Κοινότητα (και ήδη ο Δήμος .........) μετέβαλε άποψη ως προς τον
τρόπο αξιοποιήσεως του ακινήτου, μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση προς το
Νομάρχη και να ζητήσει εκ νέου την παραχώρηση του ακινήτου για την
δημιουργία παιδικής χαράς…».

16. Το γεγονός, ότι στην με αριθ. πρωτ. 715/9-1-1959 απόφαση του Νομάρχη Έβρου
σχετικά με την εν λόγω παραχώρηση ρητώς αναγράφεται, ότι: «…Παραχωρούμεν
άνευ ανταλλάγματος δωρεάν εις το Γενικό Νοσοκομείον Αλεξ/πόλεως (ευαγές Ίδρυμα) τα
κάτωθι συνεχόμενα οικόπεδα… προς τον αποκλειστικό σκοπόν ανεγέρσεως επ’ αυτών νέου και
συγχρονισμένου Κρατικού Νοσοκομείου… Η παρούσα θεωρείται ως αυτοδικαίως
ανακληθείσα, αν εντός 3/τίας από σήμερον δεν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχωρήσεως ή τουλάχιστον δεν έχει γίνει έναρξις της ανεγέρσεως του
Νοσοκομείου…».

17. Το γεγονός, ότι με την υπ’ αριθ. 13711/28-5-1958 απόφαση του Νομάρχη Έβρου
(επισυναπτόμενο ως: Σχετικό 10) παρατάθηκε η ισχύς της με αριθ. πρωτ. 715/9-1-
1959 απόφασης του ιδίου, και πιο συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται στην εν λόγω
απόφαση: «τροποποιούντες την υπ’ αριθ. 715/9-1-59 απόφασιν μας, ορίζομεν ότι αύτη
θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα αν εντός 5ετίας (και ουχί τριετίας) από της
εκδόσεως δεν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχωρήσεως ή τουλάχιστον δεν έχει γίνη
έναρξις της ανεγέρσεως του Νοσοκομείου…». Συναφώς, βάσει της προαναφερθείσας
απόφασης, η αρχική (υπ’ αριθ. 715/9-1-59) απόφαση θεωρείται, ότι ανακλήθηκε
αυτοδίκαια στις 9-1-1964, ημερομηνία, κατά την οποία συμπληρώθηκε η πενταετία
από την έκδοση της αρχικής απόφασης (βάσει του άρθρου 243 του Αστικού Κώδικα
που ορίζει, ότι: «Προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε χρόνια λήγει μόλις περάσει η
αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου χρόνου»), δεδομένου, ότι δεν είχε λάβει χώρα η
έναρξη της ανεγέρσεως του νοσοκομείου, όπως αναγράφεται και στην ίδια την από
9-9-2014 προσφυγή: «… Πράγματι, στις αρχές του 1970 άρχισαν οι εργασίες ανέγερσης του
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης…» (βλ. σελ. 2 της εν λόγω προσφυγής).
Μολονότι, όμως, η αρχική απόφαση παραχώρησης θεωρείται, ότι αυτοδικαίως
ανακλήθηκε λόγω πληρώσεως των σε αυτήν διαλυτικών αιρέσεων, εν συνεχεία, και
ειδικότερα μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας
(της αρχικής απόφασης), εκδόθηκε και νέα απόφαση παράτασης, ήτοι η με αριθ.
πρωτ. 12943/19-3-64 απόφαση (επισυναπτόμενο ως: Σχετικό 11), ενώ ακολούθησαν
και άλλες αποφάσεις παρατάσεως, ήτοι οι με αριθ. πρωτ.: 3519/9-2-66, 11632/16-5-
68 και 2632/1-6-70 αποφάσεις του Νομάρχη Έβρου (επισυναπτόμενα ως: Σχετικά
12).

18. Το γεγονός, ότι, όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα έγγραφα, η αρχική
απόφαση παραχώρησης θεωρείται, ότι αυτοδικαίως ανακλήθηκε λόγω πληρώσεως
των σε αυτήν διαλυτικών αιρέσεων, αλλά και σε κάθε περίπτωση, δέον επικουρικά
σημειωθεί, ότι παρόλο που ο σκοπός της εν λόγω παραχώρησης εν τοις πράγμασι
υλοποιήθηκε (σε μεταγενέστερο, βέβαια, από τον προβλεπόμενο από τις σχετικές
αποφάσεις παράτασης χρόνο και οι οποίες (αποφάσεις) στερούνταν νομίμου
ερείσματος), εν συνεχεία, έλαβε χώρα αλλαγή της χρήσης των παραχωρημένων
τεμαχίων, ήτοι μετεγκατάσταση του Νοσοκομείου και παραχώρηση του
δικαιώματος χρήσης (εκμίσθωση) των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων προς
τρίτους (πχ. υπηρεσίες, συλλόγους κλπ.) με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος. Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται, ότι η Διοίκηση νόμιμα προέβη
στην ανάκληση της εν λόγω πράξης παραχώρησης (ήτοι της με αριθ. πρωτ. 715/9-1-
1959 απόφασης του Νομάρχη Έβρου), διότι σε κάθε περίπτωση έχουν ματαιωθεί και
δε δύναται να πραγματωθούν οι λόγοι εξυπηρέτησης του γενικού συμφέροντος,
ήτοι ο κοινωφελής σκοπός της εν λόγω παραχώρησης που ήταν η ανέγερση &
λειτουργία κρατικού νοσοκομείου, όπως, άλλωστε, αναφέρεται και στην με αριθ.
3104/2002 σχετική απόφαση του ΣτΕ: «…η ανάκληση τοιαύτης παραχωρήσεως τελούσης
υπό όρο που έπαψε να εκπληρώνεται ουδόλως αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοικήσεως,
ούτε προσκρούει στην αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης, εφ’ όσον η εκπλήρωση του
όρου που διείπε αρχήθεν την παραχώρηση αποτελεί νόμιμη προϋπόθεση διατηρήσεως ισχυράς
της παραχωρήσεως».

Αποφασίζουμε

Απορρίπτουμε την από 9-9-2014 προσφυγή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου» κατά της με αριθ. πρωτ. 13804/29-7-2014
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης,
με την οποία ανακλήθηκε η με αριθ. πρωτ. 715/9-1-1959 απόφαση του Νομάρχη Έβρου
σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση έκτασης κατά κυριότητα βάσει των διατάξεων του
άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα (Β.Δ. 29-10/6-12-1949).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

http://www.radiomax.gr/index.php/component/content/article/97-2012-11-14-21-20-30/8594-gpna.html

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top