0

Τη συγχώνευση της Τράπεζας Πειραιώς με τη θυγατρική της Geniki Bank ενέκριναν οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των δύο τραπεζών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σήμερα. Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς, η γενική συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε τη συγχώνευση της Τράπεζας με τη θυγατρική της ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ειδικότερα:

i) Ενέκρινε το από 01.09.2014 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι΄ εξαγοράς της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο οποίο προβλέπεται τίμημα εξαγοράς ποσού 6,86 ευρώ ανά μετοχή της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ii) Ενέκρινε την από 01.09.2014 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, που επεξηγεί από νομικής και οικονομικής άποψης το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

iii) Αποδέχθηκε τις από 01.09.2014 και 02.09.2014 εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας αντιστοίχως των δύο προαναφερόμενων τραπεζών.

iv) Ενέκρινε τις μέχρι σήμερα διενεργηθείσες πράξεις ή/και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της συγχώνευσης.

2. Εξουσιοδότησε καθέναν από τους κ.κ. Σταύρο Λεκκάκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο & CEO, Άνθιμο Θωμόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο & CEO και Γεώργιο Πουλόπουλο, Γενικό Διευθυντή & CFO, ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου τη Σύμβαση της Συγχώνευσης και να προβούν στη διενέργεια κάθε πράξης με σκοπό την ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

3. Ενέκρινε την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ν. 3723/2008 εκδόσεως της Τράπεζας που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και την ακύρωση των τίτλων που ενσωματώνουν αυτές.

4. Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις εξαγορασθείσες προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008, τις οποίες κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες θα ακυρωθούν, ήτοι κατά ποσό Ευρώ επτακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (€749.999.998,98).

5. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 5 & 27 του καταστατικού της Τράπεζας και ειδικότερα:

i) Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο» και

ii) Τροποποίηση του άρθρου 27 «Ιστορική Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου» του καταστατικού με την προσθήκη νέας παραγράφου 39.

6. Έλαβε γνώση της από 30.05.2014 εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Πέτρου Παππά ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου.

Στην έκτακτη γενική συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.321.884.150 μετοχές σε σύνολο 6.101.979.715 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Η γενική συνέλευση της Geniki Bank, αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε τη συγχώνευση της Τράπεζας με τη μητρική της ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 79 του κ.ν. 2190/1920, τα άρθρα 1 - 5 του ν. 2166/1993 και το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 όπως ισχύουν και ειδικότερα:

α. Ενέκρινε το από 01.09.2014 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι΄ εξαγοράς της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», στο οποίο προβλέπεται τίμημα εξαγοράς ποσού 6,86 ευρώ ανά μετοχή της.

β. Ενέκρινε την από 01.09.2014 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, που επεξηγεί, από νομικής και οικονομικής άποψης, το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

γ. Αποδέχθηκε τις από 01.09.2014 και 02.09.2014 αντιστοίχως εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας αντιστοίχως των δύο προαναφερόμενων τραπεζών.

δ. Ενέκρινε τις εντός της τρέχουσας χρήσης διενεργηθείσες πράξεις ή/και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής.

2. Εξουσιοδότησε καθέναν από τους κ.κ. Νικόλαο Καραμούζη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου τη Σύμβαση της Συγχώνευσης και να προβούν στη διενέργεια κάθε πράξης με σκοπό την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 68.278.414 μετοχές σε σύνολο 68.322.221 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

http://www.zougla.gr/money/article/egri8ike-i-sigxonefsi-tis-pireos-me-tin-geniki-bank

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top