0

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση για τη θέση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση: Μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη γραφείου Δημάρχου & συλλογικών οργάνων Δήμου να παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες σε θέματα, έλεγχος-σύνταξη όλων των εγγράφων γραφείου Δημάρχου, έκδοσης δελτίων τύπου, σύνταξης – διαχείρισης ομιλιών Δημάρχου, τήρησης αρχείου εγγράφων υποθέσεων Δημάρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

-Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

-Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου (Τμήματος Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών αντίστοιχης ειδικότητας) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

-Γ) Να έχουν εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).

Ε) Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα: 1.Επεξεργασία κειμένου.      2.Υπολογιστικά φύλλα.  3.Υπηρεσίες διαδικτύου. 4.Βάσεις δεδομένων.      5.Παρουσιάσεις. 6.Βασικές έννοιες πληροφορικής. 7.Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων.

ΣΤ) Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Ορεστιάδας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 17.10.2014 στo γραφείο Δημάρχου Β. Κων/νου 9-11 ΤΚ 68200 (τηλ. 2552350302,301) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top