0

Λόγω της έναρξης της νέας καλλιεργητικής περιόδου χειμερινών σιτηρών(περίοδος κινητικότητας αγροτικών εφοδίων), θέλουμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους πολίτες τα εξής:

Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ισχύει η αρχή της ελεύθερης διακίνησης, μεταξύ των κρατών μελών, για όλα τα προϊόντα. Στην περίπτωση όμως των λιπασμάτων και του πολλαπλασιαστικού υλικού οποιασδήποτε προέλευσης, επειδή τα προϊόντα αυτά άπτονται της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τη διακίνησή τους που διέπονται από την εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

Η ενδοκοινοτική απόκτηση, αλλά και η εισαγωγή από Τρίτες Χώρες, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού με σκοπό την εμπορία τους, επιτρέπεται μόνο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν και τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία.

Η διασυνοριακή εμπορία λιπασμάτων στη χώρα μας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνιμα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διέπεται από την ΚΥΑ. 196033/2011 (ΦΕΚ 51Β΄/12) «Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επικράτεια στον τομέα εισροών φυτικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α)» .

Ο ενδιαφερόμενος για να μπορεί να ασκεί την εμπορία λιπασμάτων διασυνοριακά, πρέπει να έχει υποβάλει έγγραφη δήλωση και να έχει λάβει σχετική βεβαίωση από το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραρτημάτων της ΚΥΑ. Στην περίπτωση που μεμονωμένος παραγωγός,προμηθευτεί για την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών του, «Λίπασμα ΕΚ» από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. πρέπει να ενημερώσει κατά την άφιξη του προϊόντος το ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής του για στατιστικούς κυρίως λόγους και για λόγους ασφάλειας όσον αφορά στην υγεία ανθρώπων, ζώων& φυτών ή τον κίνδυνο για το περιβάλλον και να υποβάλει τα κάτωθι:

Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου Καλλιεργούμενη έκταση ανά είδος καλλιέργειας Χώρα παραγωγής και προέλευσης του λιπάσματος Τύπος του λιπάσματος, εμπορικό όνομα ή σήμα Ποσότητα, τόπος αποθήκευσης προκειμένου να γίνει η δειγματοληψία Τιμολόγιο αγοράς στο όνομα του ενδιαφερομένου στο οποίο θα αναφέρεται το είδος του λιπάσματος

Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία θα δηλώνεται ότι το λίπασμα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδία χρήση. Σημειώνεται επίσης ότι όλα τα λιπάσματα που διακινούνται στη χώρα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικά που ορίζονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, όπως συσκευασία, σήμανση, πιστοποιητικά ανάλυσης και ειδικά πιστοποιητικά για κάποιες κατηγορίες λιπασμάτων (πχ. τεστ εκρηκτικότητας).

Στην περίπτωση του πολλαπλασιαστικού υλικού, δεν επιτρέπεται η ενδοκοινοτική απόκτηση ή η εισαγωγή του από Τρίτες Χώρες (από νομικά ή φυσικά πρόσωπα π.χ. αγρότες κ.λ.π.) για ιδία χρήση, παρά μόνο για δοκιμαστική καλλιέργεια ή για πειραματισμό και αυτό μόνο κατόπιν ειδικής άδειας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε κάθε περίπτωση σχετική με τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περεταίρω πληροφορίες και διευκρινήσεις από την υπηρεσία μας καλώντας στα τηλέφωνα 25520- 81783 και 81784. Γίνεται σαφές ότι η μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, επισύρει τις ανάλογες κυρώσεις.

http://www.radioevros.gr/2014/10/deltio-tupou-keppuel-orestiadas/

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top