0

Δανειολήπτες και Πτωχευτικός Νόμος

Κατά το άρθρο 77, Ν 4738/2020 (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ), στις αντικειμενικές προϋποθέσεις της πτώχευσης προβλέπεται, ότι, σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι δεν αποτελούν εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα, όπως πχ καταδολιευτικές και παρελκυστικές ρυθμίσεις, κλπ.

Σημειωτέο δε, ότι, ως προς τις Τραπεζικές Οφειλές, κατά το άρθρο 77, Ν 4738/2020, ο κίνδυνος κατάθεσης αιτήματος πτώχευσης από τις Τράπεζες, Servicers και Funds, αφορά όλους ανεξαιρέτως τους Δανειολήπτες με Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, δηλαδή ακόμη και αυτούς που έχουν δικαιωθεί αμετάκλητα στα Δικαστήρια, ακυρώνοντας τις εναντίον τους Διαταγές Πληρωμής, τους Πλειστηριασμούς και τις Κατασχέσεις, επειδή οι δικαιώσεις αυτές δεν αφορούν και, έτσι, δεν ακυρώνουν την ύπαρξη της τραπεζικής οφειλής, ούτε ακυρώνουν ή αναστέλλουν την εφαρμογή του τεκμηρίου της ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, αλλά, αντιθέτως, ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΠΙΔΟΘΕΙ ΚΑΙ, ΕΤΣΙ, ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. 

Αυτό, μάλιστα, είναι ένα από τα μελανότερα σημεία του νέου Πτωχευτικού Νόμου, που επιτρέπει στην Τράπεζα να αιτηθεί την Πτώχευση του Δανειολήπτη ακόμη και για μη ορισμένες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις Δανείων, Αλληλόχρεων Λογαριασμών και Πιστωτικών Καρτών, ακόμη και όταν αυτές, διαπιστωμένα πλέον, με Αμετάκλητες Δικαστικές Αποφάσεις, περιλαμβάνουν παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις, που φουσκώνουν αυθαίρετα,  παράνομα και, πολλές φορές, ακόμη και τοκογλυφικά, το υπόλοιπο της Κίνησης Λογαριασμού του Δανειολήπτη, καθιστώντας έτσι τις αυθαιρέτως, καταχρηστικώς και παρανόμως υπολογισθείσες και διαμορφωθείσες, ληξιπρόθεσμες τραπεζικές του υποχρεώσεις, μη βέβαιες, ορισμένες και εκκαθαρισμένες.    

Έτσι, λοιπόν, τεκμαίρεται οριζόντια, ότι, ο Δανειολήπτης βρίσκεται σε ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, όταν δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές του υποχρεώσεις  προς Τράπεζες, Servicers και Funds (Πιστωτικά ή Χρηματοδοτικά Ιδρύματα), σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, ενώ ακόμη και η επιλεκτική εκπλήρωση ορισμένων μόνο ληξιπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων, δεν μπορεί να άρει την ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, η οποία συντρέχει ακόμη και στην περίπτωση της αδυναμίας εκπλήρωσης έστω και μίας μόνο ληξιπρόθεσμης τραπεζικής οφειλής, που υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και το 40% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων του Δανειολήπτη. 

Έτσι, για παράδειγμα, ακόμη και ο Δανειολήπτης που δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σε Παρόχους Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, σε Προμηθευτές, κλπ. και εξυπηρετεί κανονικά το Στεγαστικό του Δάνειο, αλλά δεν εξυπηρετεί Καταναλωτικά Δάνεια και Πιστωτικές Κάρτες, με συνολικά υπόλοιπα λογαριασμού άνω των 30.000 ευρώ και του 40% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών του υποχρεώσεων, κινδυνεύει άμεσα να οδηγηθεί σε Πτώχευση από Τράπεζες, Servicers και Funds, ακόμη και αν για τα Καταναλωτικά του Δάνεια και τις Πιστωτικές Κάρτες εκκρεμούν εκδικάσεις ανακοπών σε Διαταγές Πληρωμής και Πλειστηριασμούς ή, ακόμη χειρότερα, ακόμη και αν έχουν εκδοθεί επ' αυτών Αμετάκλητες Δικαστικές Αποφάσεις δικαίωσης του Δανειολήπτη.    

Τι άλλαξε από την 18/07/2021

Με την Παρ.1, του Άρθρου 35, Ν 4818/2021, με ισχύ την από την 18/07/2021, το τεκμήριο της ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ έγινε πλέον ΜΑΧΗΤΟ. 

Έτσι, το νέο κείμενο της Παρ. 1, του Άρθρου 77, Ν 4738/2020, διαμορφώθηκε πλέον και ισχύει ως εξής : 

"Τεκμαίρεται, ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών, όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής. Το τεκμήριο της παρούσας είναι μαχητό.".

Τι σημαίνει ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε Τράπεζες-Servicers-Funds

Στα πλαίσια του Πτωχευτικού Νόμου, σημαίνει, ότι, μετά την 18/07/2021, η μη εκπλήρωση, για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, συνολικών απαιτήσεων από Δάνεια, Αλληλόχρεους Λογαριασμούς και Πιστωτικές Κάρτες, που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ και το 40% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δανειολήπτη, δεν συνιστά από μόνη της, την οριζόντια, αυτόματη, μηχανιστική απόδειξη της αδυναμίας του Δανειολήπτη να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του σε Τράπεζες, Servicers και Funds, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, στην οποία δεν χωρεί ανταπόδειξη, δηλαδή δεν συνιστά κατά τρόπο αυτόματο, οριζόντιο και αμάχητο το ΤΕΚΜΗΡΙΟ της ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, που απαιτείται προκειμένου, η Αίτηση Πτώχευσης κατά του Δανειολήπτη, να γίνει δεκτή στα Δικαστήρια. 

Έτσι, από την 18/07/2021, ο Δανειολήπτης έχει πλέον την δυνατότητα να αποδείξει στο Δικαστήριο, ότι, ενώ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ το σύνολο ή μέρος των χρηματικών του υποχρεώσεων σε Τράπεζες, Servicers και Funds, αυτός ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ τους, επειδή ο λόγος που ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ οφείλεται πχ σε ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και, ειδικότερα, στα εκούσια ελαττώματα εκ των άκυρων ΓΟΣ της πιστωτικής σύμβασης προσχώρησης που συνομολόγησε με την Τράπεζα, κατά την χορήγηση του Δανείου ή/και της Πιστωτικής του Κάρτας ή κατά το άνοιγμα του Αλληλόχρεου Λογαριασμού του.

Πως ωφελούνται οι από την τροποποίηση του Πτωχευτικού Νόμου οι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ

Οι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, λόγω της εκκρεμοδικίας από την συμμετοχή τους στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ κατά των Τραπεζών, μέχρι σήμερα διέθεταν μόνο την τυπική εκ του νόμου, οριζόντια αντικειμενική δυνατότητα να ακυρώσουν την εναντίον τους Αίτηση Πτώχευσης από Τράπεζες, Servicers και Funds. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που επιμένουμε τόσο πολύ, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του Πτωχευτικού Νόμου, στην αναγκαιότητα της ταχύτερης δυνατής συμμετοχής όλων των Δανειοληπτών μας στις ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ, επισπεύδοντας την προσκόμιση στα Γραφεία του Σωματείου μας όλων των απαραίτητων για τον σκοπό αυτό εντύπων και εγγράφων που λείπουν από τους Φακέλους ορισμένων Μελών μας, με ιδιαίτερη έμφαση στα αντίγραφα των Πιστωτικών Συμβάσεων και το Έντυπο της Υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης της Παρ. 2, Άρθρου 3, Ν 4640/2019 (ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019), νομίμως υπογεγραμμένο με το γνήσιο της υπογραφής του Δανειολήπτη.

Όμως, από την 18/07/2021, όλοι οι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ που έχουν κοινοποιήσει στις πιστώτριές τους Τράπεζες ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, διαθέτουν πλέον οριζόντια, ο καθένας ατομικά, και την ουσιαστική εκ του νόμου, υποκειμενική δυνατότητα να ακυρώσουν την εναντίον τους Αίτηση Πτώχευσης από Τράπεζες, Servicers και Funds, αποδεικνύοντας ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους το ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, καθόσον αυτοί ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές τους υποχρεώσεων σε Τράπεζες, Servicers και Funds, όχι επειδή βρίσκονται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης αυτών, αλλά, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, με  αποκλειστική ΕΥΘΥΝΗ και ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, λόγω των εκουσίων ελαττωμάτων εκ των άκυρων ΓΟΣ των πιστωτικών τους συμβάσεων, που συνομολόγησαν με τις πιστώτριές τους Τράπεζες κατά την χορήγηση Δανείων και Πιστωτικών Καρτών ή κατά το άνοιγμα των Αλληλόχρεων τους Λογαριασμών. 

Αυτό καθίσταται σήμερα δυνατό για τους Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, επειδή, για τους ανωτέρω λόγους των εκουσίων ελαττωμάτων εκ των άκυρων ΓΟΣ των Πιστωτικών τους Συμβάσεων, έχουν ήδη ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙ ΕΞΩΔΙΚΩΣ κατά των πιστωτριών τους Τραπεζών, κοινοποιώντας τους ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, με τα οποία, μεταξύ άλλων, δηλώνουν ρητά και κατηγορηματικά ότι ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙΣ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ, καλώντας μάλιστα Τράπεζες, Servicers και Funds να απέχουν από  κάθε διαδικασία εναντίον τους εκδόσεως Διαταγών Πληρωμής, επίσπευσης Πλειστηριασμών, κλπ μέτρων εκτέλεσης.  

Και, μάλιστα, επειδή τα ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, υποστηρίζονται πλέον, σχεδόν στο σύνολό τους, από ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ επί αμφοτέρων των Πιστωτικών Συμβάσεων και των αντιστοίχων Κινήσεων Λογαριασμού, που αποδεικνύουν με αδιαμφισβήτητο, ΑΜΑΧΗΤΟ ΝΟΜΙΚΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ, την αλήθεια του περιεχομένου της Εξώδικης Καταγγελίας - Διαμαρτυρίας ενός εκάστου Δανειολήπτη, η επίκληση των ανωτέρω λόγων των εκουσίων ελαττωμάτων εκ των άκυρων ΓΟΣ των Πιστωτικών Συμβάσεων, ως ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ μη εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων του Δανειολήπτη της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ σε Τράπεζες, Servicers και Funds, με αποκλειστική κατά τα ανωτέρω ευθύνη και υπαιτιότητα των πιστωτριών του Τραπεζών, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ΠΑΡΕΛΚΥΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗ ή ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ προς τα συμφέροντα της αντισυμβαλλόμενής του Τράπεζας και των γενικών ή ειδικών διαδόχων αυτής, κατά την έννοια του άρθρου 77, Ν 4738/2020.      

Τι πρέπει να κάνετε οι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ για να επικαιροποιήσετε τους Φακέλους σας μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Νόμου

1. Κατ' αρχήν Σας ενημερώνουμε, ότι, από 06/09/2021, τροποποιείται το υπάρχον κείμενο του ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, προκειμένου, εφεξής, όλα τα νέα εξώδικα να είναι αυτομάτως επικαιροποιημένα με βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Νόμου, μέχρι νεωτέρας, εφόσον προκύψουν στο μέλλον και νέες τροποποιήσεις αυτού.

2. Για όλα τα ήδη επιδοθέντα στις Τράπεζες ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, οι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ πρέπει, άμεσα, το συντομότερο δυνατόν, να κοινοποιήσετε στις πιστώτριές Σας Τράπεζες συμπληρωματικά ΕΞΩΔΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, προκειμένου, έτσι, να αποδεικνύεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό Σας το ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, που όπως προαναφέραμε είναι πλέον ΜΑΧΗΤΟ. Και, ακόμη, για να αποδεικνύεται από την βέβαιη ημερομηνία της επίδοσης της Εξωδίκου Δηλώσεως σας, ότι Τράπεζες, Servicers και Funds γνώριζαν εκ των προτέρων ότι δεν εκπληρώνετε τις ληξιπρόθεσμες τραπεζικές σας υποχρεώσεις, όχι επειδή βρίσκεστε σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης αυτών, αλλά, αντιθέτως, με  αποκλειστική ευθύνη και υπαιτιότητα των πιστωτριών Σας Τραπεζών, λόγω των εκουσίων ελαττωμάτων εκ των άκυρων ΓΟΣ των πιστωτικών Σας συμβάσεων, προκειμένου, έτσι, να μην έχουν την δυνατότητα να πετύχουν την υπαγωγή Σας στον Πτωχευτικό Νόμο. 

3. Το ΕΞΩΔΙΚΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ αφορά όλους τους Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, ακόμη και όλους Εσάς που, όπως προαναφέραμε, έχετε δικαιωθεί στα Δικαστήρια με Αμετάκλητες Δικαστικές Αποφάσεις Ακύρωσης Διαταγών Πληρωμής, Πλειστηριασμών και Κατασχέσεων. Και τούτο, επειδή, από μόνη της η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, χωρίς ούτε ακόμη να Σας επιδοθεί, κατά τον ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, συνιστά ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ και, έτσι, η όποια αδράνειά Σας να επικαιροποιήσετε τους Φακέλους σας, σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Νόμου, θα επιφέρει την αυτόματη ΠΤΩΧΕΥΣΗ Σας, κατόπιν σχετικού αιτήματος Τραπεζών, Servicers και Funds. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που, κατά το τελευταίο διάστημα, Τράπεζες, Servicers και Funds καταθέτουν σε καθημερινή βάση αιτήσεις έκδοσης ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, τις οποίες, όταν εκδίδονται, δεν Σας τις επιδίδουν, με αποτέλεσμα, έτσι, ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ. Ακολουθούν δε αυτή τη νέα πρακτική, πρώτον, για να μην ανακόψετε και ακυρώσετε τις Διαταγές Πληρωμής και, έτσι, χάσουν το πλεονέκτημα του ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, δεύτερον, για να γλυτώσουν τα αντίστοιχα δικαστικά έξοδα και, τρίτο και κυριότερο, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΩΡΑ, ΦΑΚΕΛΛΟ ΠΡΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ, ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ. Παραμένει, βεβαίως, αυτονόητο ότι, οι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ που έχετε δικαιωθεί στα Δικαστήρια, ακυρώνοντας Διαταγές Πληρωμής, Πλειστηριασμούς και Κατασχέσεις, βρίσκεστε σε πολύ ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, έχοντας ήδη λύσει το ήμισυ του προβλήματος Σας με τις Τράπεζες, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ακόμη να αντιμετωπίσουν και τα δυο δικαστικά μέτωπα, ήτοι : (α) αυτό της ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ+ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ και (β) το νέο του ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, καθόσον είναι επίσης αυτονόητο ότι, Τράπεζες, Servicers και Funds, οργανώνουν την τελική τους επίθεση κατά των Δανειοληπτών και με τις δυο αυτές επιλογές που τους παρέχει πλέον ο Νομοθέτης.   

4. Όσοι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ δεν έχετε ακόμη προβεί σε διενέργεια ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ και ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, πρέπει να το πράξετε άμεσα, ειδικά τώρα, που το νέο, επικαιροποιημένο Εξώδικο, έχει διπλή χρήση : (α) στην κλασσική διαδικασία ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ+ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ και (β) στη νέα διαδικασία του ΠΤΧΩΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, αφού, όπως προαναφέραμε, Τράπεζες, Servicers και Funds έχουν σκοπό να κινήσουν παράλληλα εναντίον σας και τις δυο διαδικασίες, αφού η πρώτη διαδικασία τους εξασφαλίζει, μαζί με την δυνατότητα του fast track ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, το ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, που συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ευδοκιμήσει υπέρ τους η δεύτερη διαδικασία του ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ.

5. Όσοι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ δεν έχετε ακόμη προσκομίσει στα Γραφεία του Σωματείου όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή Σας στις ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και, ιδιαίτερα : (α) τα αντίγραφα των Πιστωτικών Συμβάσεων και (β) το Έντυπο της Υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης της Παρ. 2, Άρθρου 3, Ν 4640/2019 (ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019), νομίμως υπογεγραμμένο με το γνήσιο της υπογραφής Σας, πρέπει να το πράξετε το συντομότερο δυνατόν, πρώτον για να συμπεριληφθείτε στις νέες, επικαιροποιημένες με βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Νόμου Ομαδικές Αγωγές, που θα κατατεθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και, δεύτερον, για να εξασφαλίσετε σε ΩΦΕΛΙΜΟ ΧΡΟΝΟ, ήτοι πριν την εναντίον Σας κατάθεση του Αιτήματος Πτώχευσης από Τράπεζες, Servicers και Funds, την ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ, που συνιστά την μοναδική, τυπική εκ του νόμου, οριζόντια αντικειμενική Σας δυνατότητα και νομοθετική ευχέρεια να ακυρώσετε κάθε εναντίον Σας σχετική Αίτηση Πτώχευσης. 

Αθήνα, 06/09/2021

Γεώργιος Κοντός

Γενικός Γραμματέας

https://www.kinima-ypervasi.gr/p/blog-page_41.htmlΔημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top