0

Μεγαλώνουν τα «ψιλά» γράμματα στις συμβάσεις κινητών και σταθερών τηλεφώνων με βάση τον νέο Κανονισμό για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που θεσπίστηκε στα τέλη του 2017 από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή ώς το τέλος του χρόνου.

Από χθες, πάντως, συντελούνται σημαντικές βελτιώσεις στην ενημέρωση των συνδρομητών, οι οποίες προβλέπουν:

● Οι βασικοί όροι των συμβολαίων, τα λεγόμενα «ψιλά» γράμματα, αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του εντύπου, για να γνωρίζει ο πολίτης τη διάρκεια της σύμβασης, την τελική τιμή χρέωσης του παγίου, καθώς και το ενδεχόμενο τέλος διακοπής. Στα συμβόλαια προβλέπεται η εξαίρεση του αριθμού από τηλεφωνικούς καταλόγους και ανώτατο όριο χρέωσης για φραγή εξερχομένων κλίσεων.

● Ενημέρωση όταν η κατανάλωση προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας φθάνει στο 80% των προβλεπόμενων στη σύμβαση. Ειδικά για τα ΜΒ προβλέπεται ενημέρωση και όταν φθάσει στο 100% του όγκου.

● Αυτόματη πίστωση της αποζημίωσης για βλάβες που υπερβαίνουν τις δύο εργάσιμες ημέρες. Το οφειλόμενο ποσό επιστρέφεται με συμψηφισμό στον λογαριασμό και μέσα σε ένα τετράμηνο από τη βλάβη.

● Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

● Διακοπή της σύμβασης μέσα σε δύο εργάσιμες για την κινητή τηλεφωνία και οκτώ για τη σταθερή, εκτός και αν ο καταναλωτής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Η καταγγελία της σύμβασης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με αποστολή μηνύματος ή μέσω του δικτύου καταστημάτων του παρόχου.

● Απαγόρευση της επιβολής τέλους διακοπής ή ανανέωσης της σύμβασης για κινητά τηλέφωνα με συμβάσεις αορίστου χρόνου ή για συνδέσεις καρτοκινητής.

● Αύξηση του χρόνου καταγγελίας της σύμβασης για περιπτώσεις μονομερούς τροποποίησης των τιμολογίων και άλλων συμβατικών όρων. Εως τώρα ήταν 30 ημέρες.

Με βάση τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ, από τον περασμένο Δεκέμβριο ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα να αυξάνει το πάγιο ή να μειώνει τον χρόνο ομιλίας και όγκου δεδομένων κατά το διάστημα που ισχύουν τα συμβόλαια ορισμένου χρόνου.

#

Χωρίς πέναλτι η διακοπή συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας

Χωρίς επιβάρυνση μπορούν στο εξής να διακόπτουν τα συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας οι συνδρομητές, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, με βάση τον νέο κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που τέθηκε σε ισχύ απ' την 1η Οκτωβρίου 2018.

Επιπλέον προβλέπει μια σειρά άλλων ρυθμίσεων που καθορίζουν τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.

Αναλυτικά, οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται με το δεύτερο στάδιο ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, συνοψίζονται στα ακόλουθα θέματα:

Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους: Στην πρώτη σελίδα της σύμβασης πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, η ημερομηνία υπογραφής, η τελική τιμή χρέωσης του παγίου και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, το ύψος τυχόν επιδότησης και η απόσβεσή της, καθώς και τυχόν τέλος για διακοπή/καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον συνδρομητή δυνατότητες, όπως η άμεση ενεργοποίηση της σύνδεσης, ο καθορισμός ανώτατου ορίου χρέωσης για την ενεργοποίηση φραγής εξερχομένων, η εξαίρεση του αριθμού από τηλεφωνικούς καταλόγους.

Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης: Αυξάνεται η προθεσμία για την καταγγελία σύμβασης ορισμένου/αορίστου χρόνου αζημίως, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον πάροχο.

Ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας: Ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται υποχρεωτικά, όταν υπερβαίνει το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα MB ενημερώνεται επίσης, υποχρεωτικά, και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου.

Αυτόματη πίστωση λογαριασμού για βλάβες: Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της, πρέπει να πιστώνεται αυτόματα και εντός τετραμήνου στον λογαριασμό του συνδρομητή, το τμήμα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο: Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος.

Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υποβολής καταγγελίας σύμβασης: Ο συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή (εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία).

Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης: Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε σύμβασης αορίστου χρόνου είτε σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας. Επίσης, απαγορεύεται να επιβάλει τέλος ανανέωσης για νέα σύμβασης ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο συνδρομητή με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο στάδιο ρυθμίσεων, που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2017, με την έκδοση του Κανονισμού, περιλαμβάνει τα εξής:

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα, στη διάρκεια του ορισμένου χρόνου της σύμβασης, να αυξάνει το πάγιο ή να μειώνει τον χρόνο ομιλίας/όγκο δεδομένων του προγράμματος υπηρεσιών.

Αποστολή λογαριασμών: Σε όλες τις νέες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων υφιστάμενων συμβάσεων, ο συνδρομητής επιλέγει εξαρχής εάν επιθυμεί να λαμβάνει τον λογαριασμό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιλέξει και, εφόσον η σύνδεσή του περιλαμβάνει υπηρεσίες Διαδικτύου, ο λογαριασμός αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή έντυπα κατ’ επιλογή του παρόχου. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή τον τρόπο αποστολής του λογαριασμού.

#


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top