0

«Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέσω ΟΑΕΔ για την ανάπτυξη υγιών, νέων επιχειρήσεων» θα ανακοινωθεί μέσα στο Νοέμβριο. Πολύ μικρές αλλά και μικρές, βιώσιμες επιχειρήσεις με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια είναι ο στόχος.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες αφορούν στους τομείς: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που θα ενισχυθούν ορίζεται έως 60.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης των προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά πρόσωπα (ή ενώσεις) που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, που ανήκουν στα μητρώα εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα) και το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

http://www.doctv.gr/page.aspx?itemid=spg8903

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top