0

Τις αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό διαφόρων κλάδων των υπηρεσιών του, που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές, προτίθεται να καλύψει το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με μετάταξη υπάλληλων από άλλα Υπουργεία ή Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Οι υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσσονται σε υπηρεσία παραμεθόριας περιοχής, υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησής τους για μία τουλάχιστον δεκαετία. Οι υποψήφιοι πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου, στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν.

Κριτήρια επιλογής

Οι μετατάξεις δύναται να διενεργηθούν σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα του κλάδου της ανώτερης κατηγορίας. Για τον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών και ειδικότητας Βυζαντινών Μεταβυζαντινών απαιτείται επιπλέον η άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, ενώ για τον κλάδο ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, απαιτείται επιπλέον η μέτρια γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας. Για όλους τους κλάδους και ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ είναι απαραίτητη η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου. Οι ανωτέρω μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης.

Υποβολή αιτήσεων έως 30 Νοεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση μετάταξης από 30-102015 έως 30-11-2015. Μαζί με την αίτηση μετάταξης, θα πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικών γνώσης Η/Υ, καθώς και πτυχίων γνώσης ξένης γλώσσας για τους κλάδους που απαιτείται, αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο προκύπτουν: το σύνολο των αναρρωτικών αδειών και η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας 5ετίας, ότι στον υπάλληλο δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη.

Οι διαθέσιμες θέσεις στο νομό Ροδόπης

Οι θέσεις που προσδοκάται να καλυφθούν με μετατάξεις στις υπηρεσίες της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ροδόπης είναι συνολικά 9. Πρόκειται συγκεκριμένα για 1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών, 1ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 1 ΤΕ Πληροφορικής, 1 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 1 ΥΕ Εργατών και 3 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων.

http://www.xronos.gr/detail.php?ID=99636

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top